Posted on

STELLANTIS – Warranty ra-pe bully

STELLANTIS – Toyota Proace, Citroen eJumpy, Peugeot eExpert, Opel eVivaro, etc… if we hate anything in the world, it’s CRAP factory defect product, no matter what type of drive it is. If you are not interested to findout why, then skip 👇
While auto portals receive money for paid fake news propaganda where Tesla, Hyundai and others are not good product and suddenly Stellantis is good, we have to deal with topics for which they have neither knowledge nor guts. There is one problem, let’s call it the “automotive ra-pe syndrome”, where authorized service providers put vehicle owners in a situation where they think they have no choice, blackmail them with non-existent warranty regulations and other methods of “participation in the warranty cost” for failures in warranty, completely denying the warranty, of course without grounds, or even when owners knowingly buy factory defect car and they hope that they won’t be victims of defects (programmed or factory defects) like these “sponsors” with euro6/7 diesels and hybrids. Then, due to the shamefully high maintenance/repair costs, the owners avoid telling their relatives (wife, boyfriend etc..) and other people because of shame, automotive RA-PE shame. But they contact us in secret, because what fool pays for a healty hybrid battery on which the software counter has counted down to 0, or who on Audi the hybrid pays the hybrid’s alternator €2,500 every 12 months and brags about it, or who brags about changing the BMW chain every 6 months… nobody. We received such an example in the form of the electric eJumpy. Battery defect in 14 months and 1,600 kilometers driven, new vehicle with serial error, warranty denied. The vehicle was bought at an auction from a company in bankruptcy, we were waiting for the papers and by the time everything arrived, 12 months had passed and the service manual, apart from the fact that it exists in digital form and the first service was done, there is no service document for it in paper form and there is no invoice for the first service (we cant get it), which is reason for rejecting the warranty. First, they charged €200 for diagnostics so they could tell him that the battery was €25,000 as a repair cost, then they made up a story that they couldn’t give him a printout of the errors but they charged it!!!!, so we asked ourselves as a “secret shopper” to hear what the employee’s oral crap sounds like on that topic, at the end they gave a printout of errors. We asked for a detailed explanation of why the warranty was rejected, the answer: “INITIAL ACTION was not done”. First service in 20,000 km or 12 months. We specifically emphasized that the vehicle is in our garage and that we do not feel safe if this “initial action” is not taken, because what if the BMW next to it catches fire and eJupmpy also burns, how can we justify that it is not an eJumpy because Diesel BMW catches fire every day… it is better to be safe of those accusations. We askeed thecnician: “Please explain what we need to do so important to reject the guarantee, because safety is at stake”. The employee replies with these words “NOTHING IS THAT IMPORTANT, IT’S AN ELECTRIC CAR THAT DOESN’T NEED MAINTENANCE”. And that’s where he got himself caught, he reluctantly continued printing the service intervals, only to eventually ask him to read to me what it says “orally”… the warranty was rejected because he “did NOT ADD 1L OF WIPER FLUID” which is the only “INITIAL action” as an excuse to take 25,000 from you € for a new battery. We opened this battery and examined it, all the cells are correct, the BMS mistakenly activated the LOCK lvl2 error for which we have no solution and permanently disabled the completely healthy battery pack. Which is basically a serial error for a free recall. They subsequently made another offer for a used battery for €9,000, but that is not yet in the process. The recommendation is, if you plan to upgrade to an EV, advice is to avoid buying anything from the Stellantis until further notice. Only they have a general vehicle warranty related to the powertrain, other manufacturers have not merged the powertrain system with service and service intervals (Tesla, Renault, Ford…) when you buy an EV, ask if the general warranty is separate from the drive system warranty, if not, if they cancel the warranty because of wiper service then don’t buy the vehicle. Autoportals, Šebalji and others are not doing their job, they only cover paid materials and propaganda to your detriment, and consumer protection is not doing anything either, so don’t buy STELLANTIS. We are also writing soon for other PSA EV scraps where every component has a serial error that they successfully reject under warranty. More pictures in the comments. The future is electric, but not from European scrap manufacturers, they don’t know how to make either ICE or EV (which is simpler)
Catalog: 1677671480, 9841848180, 9694347580, 9835785980, 9840685180
Error: P1069
Battery: new €25,000, used €9,000
Malfunction: serial error of the BMS system
Processor: SAK-TC275

STELLANTIS – Toyota Proace, Citroen eJumpy, Peugeot eExpert, Opel eVivaro itd… ako išta na svijetu mrzimo to je onda ŠKART, nebitno koji tip pogona je. Ako te ne zanima zašto, preskoči 👇

Dok auto portali primaju lovu za plaćenu fakenews propagandu gdje Tesla, Hyundai i slicni nevaljaju a odjednom stelantis skart valja, mi se moramo baviti temama za koje oni nemaju ni znanja ni m**a. Postoji jedan nazovimo ga “automotive ra-pe sindrom”, gdje vlasnike vozila ovlasteni servisi dovedu u situaciju da misle da nemaju izbora, ucjenjuju nepostojecim pravilnicima i ostalim metodama “učešća u garanciji” na kvar u garanciji, potpuno odbijanje garancije naravno neosnovano ili čak kad vlasnici svjesno kupe škart pa se nadaju da njih neće “potrefit” kao ove sponzore sa euro6/7 dizelima i hybridima. Tad vlasnici zbog sramotno visokih troskova odrzavanja/popravke izbjegavaju pričati bliznjima (zeni, decku, šank supportu) oko sebe zbog srama ali obrate se nama u tajnosti, jer koja budala plati ispravnu bateriju hybrida na kojoj je odbrojio software brojac, ili tko to na audi hybridu plati alternator hybrida 2500€ svakih 12mj i da se time hvali, ili ko se hvali da svakih 6mj mjenja lanac na bmw… niko. Nama je dosao takav primjer u obliku elektricnog eJumpy. Defekt baterije u 14mjeseci i 1600 prijedjenih kilometara, novo vozilo sa serijskom greskom je odbijena garancija. Vozilo kupljeno na aukciji od firme u stecaju, cekali se i papiri i dok je sve stiglo proslo 12mj a servisna osim sto postoji u digitalnom obliku i prvi servis je napravljen, za njega nema servisnu u papirnom obliku i nema racuna za prvi servis, sto je povod za odbijanje garancije. Prvo su naplatili dijagnostiku 200€ da mu mogu reći da je baterija 25000€ kao trosak popravke, onda su izmisljali price kako mu nemogu dati ispis gresaka ali naplatili su istu, pa smo se upitili kao “tajni kupac” da čujemo kao zvuči oralni prdež djelatnika servisa na tu temu uživo, na kraju su dali ispis grešaka. Tražili smo detaljno objasnjenje zasto je garancija odbijena, odgovor: “nije napravljena POČETNA RADNJA”. Prvi servis u 20000km ili 12mj. Izričito smo naglasili da nam je vozilo u garazi i da se ne osjecamo sigurno ako ta početna radnja nije napravljena, jer sta ako se zapali BMW kraj njega pa i on izgori, kako opravdati da nije eJumpy. Daj objasni sta trebamo tako bitno za odbijanje garancije napraviti, jer sigurnost je u pitanju. Djelatnik odgovara ovim rijecima “NEMA STA BITI TOLIKO VAZNO, TO JE ELEKTRICNO AUTO TAJ NEMA ODRZAVANJA”. I tu je se sam upecao, nerado je nastavio printanje servisnih intervala da bi na kraju trazio da mi usmeno procita sto piše… garancija je odbijena jer “NIJE DODAO 1L TEKUCINE ZA BRISAČE” sto je jedna jedina POčetna radnja kao izgovor da vam se uzme 25000€ za novu bateriju. Ova bateriju smo otvorili i ispitali, sve celije su ispravne, BMS je gresko aktivirao LOCK lvl2 gresku za koju nemamo rijesenje i onesposobio trajno potpuno ispravan battery pack. Sto je u principu serijska greska za besplatan opoziv. Naknadno su dali jos jednu ponudu na polovnu bateriju za 9000€ ali to jos nije u procesu. Preporuka je, ako imate plan preci na EV, izbjegavajte do daljnjeg kupovati bilo što iz pljačkantis grupacije. Samo oni imaju opću garanciju vozila vezanu na powertrain, ostali proizvodjaci powertrain sustav nisu uvjetovali servisnom i servisnim intervalima (Tesla, Renault, Ford…) kad kupujete EV pitajte jel opca garancija podjeljena od garancije pogonskog sustava, ako nije, ako zbog servisa brisaca ukidaju garanciju tad ne kupujte vozilo. Autoportali, Šebaji i ostali ne rade svoj posao, pokrivaju samo plaćene materijale i propagande na vašu štetu, a ni zaštite potrošača ne rade nista, zato ne kupujte STELLANTIS. Takodjer uskoro pisemo i za ostale PSA EV škartove gdje svaka komponenta ima serijsku grešku koju uspjesno odbijaju na garanciju. Jos slika u komentarima. Buducnost je elektricna, ali ne od europskih škart proizvodjača, neznaju ni ICE ni EV napraviti (koji je jednostavniji)

Kataloski:1677671480, 9841848180, 9694347580, 9835785980, 9840685180

Greška: P1069

Baterija: nova 25000€, rabljena 9000€

Kvar: serijska greska BMS sustava

Procesor: SAK-TC275